algemene voorwaarden

24H Fitness

Fitness 24 uur per dag

ALGEMENE VOORWAARDEN 24H Fitness B.V. KAMER VAN KOOPHANDEL 24268302
Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle overeenkomsten van 24H Fitness
Artikel 1: Definities Aanvulling: de additionele dienst(en) of faciliteit(en) op de hoofdovereenkomst die tegen vergoeding kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn. Actie: aanbieding aan het (potentiele) lid, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard aanbieding aan het (potentiele) lid. Bedrijfsfitnessabonnement: de hoofdovereenkomst en eventuele aanvulling(en) aangegaan door een werkgever (rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), waarbij 24H Fitness de sportvoorzieningen ter beschikking stelt aan de bij dit bedrijfsfitnessabonnement aangesloten werknemers van de betreffende werkgever. Personal Training Activiteiten: het begeleiden van één of meer leden, ongeacht of dit tegen betaling danwel om niet plaatsvindt, bij het uitvoeren van fitness-, sport- of soortgelijke activiteiten. 24H Fitness: de lokale 24H Fitness vestiging zoals vermeld op uw inschrijfformulier met wie u de hoofdovereenkomst en eventuele aanvulling(en) of het bedrijfsfitnessabonnement bent overeengekomen, gevestigd aan de Pearl Buckplaats 15, 3069 BZ Rotterdam en bereikbaar via hetzelfde adres. Hoofdovereenkomst: het sportabonnement, het algemene (sport)lidmaatschap zonder de aanvullingen. Ledenpas: de pas waarmee het lid toegang verkrijgt bij een 24H Fitness fitnesscentrum. Lid/Leden: degene(n) die een hoofdovereenkomst en eventuele aanvulling(en) heeft/hebben gesloten met 24H Fitness, waarbij in het geval van een bedrijfsfitnessabonnement de aangesloten werknemer(s) wordt/worden beschouwd als lid/ leden. Website: www.24hfitness.nl. Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle overeenkomsten van 24H Fitness. Terminal: De digitale selfservice portal die beschikbaar is op de vestiging.
Artikel 2: Aanmelding, lidmaatschap en ledenpas a. Aanmelden kan op twee manieren; het lid kan zich inschrijven via de website of via de terminal. Het lidmaatschap gaat direct na bevestiging van de inschrijfgegevens door het lid in op de datum die door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van bevestiging van de inschrijfgegevens door het lid in. Het inschrijfgeld vermeld op de terminal of op de website is bij inschrijving gelijk verschuldigd. 24H Fitness is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met leden. b. Tijdens het eerste bezoek aan de 24H Fitness vestiging dient het lid een geldig legitimatiebewijs te tonen en ontvangt het lid na de eerste betaling de ledenpas. Deze pas heeft het lid nodig om toegang te verkrijgen tot de 24H Fitness vestiging. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar die in bezit zijn van een ledenpas krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een lid van 16 jaar of ouder. c. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Gebruik van de ledenpas is persoonsgebonden. De ledenpas is niet overdraagbaar. d. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de ledenpas , blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende ledenpas kan tegen betaling worden verkregen. e. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het door het lid gekozen abonnement biedt.
Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden a. Een lidmaatschap bij 24H Fitness kan op elk gewenst moment ingaan, de duur van het abonnement wordt door het lid gekozen tijdens inschrijving. Een overeenkomst tussen 24H Fitness en een lid dat niet is aangesloten bij een bedrijfsfitnessabonnement wordt na ommekomst van de overeengekomen termijn, indien niet schriftelijk opgezegd, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. b. 24H Fitness biedt verschillende abonnementen met verschillende duur en toegangstijden. Deze abonnementen kunnen worden aangevuld met aanvullingen zoals vermeld in Artikel 5. Zie ook de website of de terminal voor verdere informatie en prijzen. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso of betaling voordat de automatische incasso plaatsvindt. c. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling. d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste stornering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het betreffende lid met een minimum van € 50. e. De ledenpas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de 24H Fitness vestiging worden geweigerd. 24H Fitness is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. De contributie voor de na ontbinding nog resterende lidmaatschapsduur, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar. f. 24H Fitness behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven zoals vermeld in sub b van dit artikel jaarlijks te indexeren/wijzigen. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het 24H Fitness lid het recht om de hoofdovereenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking te ontbinden. Het 24H Fitness lid is niet gerechtigd om de hoofdovereenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing kleiner of gelijk is aan 3€ of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding. Bij uitleen van de ledenpas aan derden is 24H Fitness genoodzaakt het abonnement per direct te beëindigen en een boete te vorderen van minimaal € 25.
Artikel 4: Openingstijden a. 24H Fitness behoudt zich het recht voor, om de openingstijden te wijzigen. b. Op officiële en erkende feestdagen is de 24H Fitness vestiging gerechtigd gesloten te zijn.
Artikel 5: Aanvullingen op abonnement a. Er bestaat de mogelijkheid om bij het aangaan van het fitnessabonnement voor aanvullingen te kiezen, zoals groepslessen of een app. Voor verdere informatie en prijzen kunt u terecht op de website of de terminal. b. 24H Fitness spant zich in om de dienstverlening van de aanvullingen zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is 24H Fitness niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het lidmaatschapsgeld, tenzij de storing langer dan één maand duurt. Storingen of beperkingen van de aanvulling worden door 24H Fitness zo spoedig mogelijk verholpen. c. De aanvullingen kunnen per vestiging verschillen. In het geval van excessief of oneigenlijk gebruik van de aanvulling kan 24H Fitness beperkingen aan het gebruik van de aanvulling stellen. d. Het lid kan tegen betaling van een vast bedrag per periode gebruik maken van de desbetreffende aanvulling. Een lidmaatschap bij 24H Fitness is vereist om het lid te kunnen aanmelden voor een aanvulling. Aanmelden voor een aanvulling is mogelijk tijdens de gehele contractduur van een hoofdovereenkomst bij 24H Fitness. e. Het beëindigen van de overeenkomst ten aanzien van de aanvulling(en) door het lid is mogelijk vanaf het moment waarop de minimale contractduur van de hoofdovereenkomst is verlopen. De overeenkomst ten aanzien van de aanvulling eindigt indien de hoofdovereenkomst wordt beëindigd. Alle overeenkomsten ten aanzien van een aanvulling eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de hoofdovereenkomst om wat voor reden dan ook eindigt. f. De vergoeding voor deze aanvulling wordt tegelijkertijd met de incasso en voor dezelfde incasso periode van het fitness abonnement uitgevoerd. g. De aanvulling is gekoppeld aan de hoofdovereenkomst en heeft dezelfde beperkingen als welke in de hoofdovereenkomst opgenomen zijn. Mocht er bijvoorbeeld een tijdsbeperking opgenomen zijn in de hoofdovereenkomst, geldt deze tijdsbeperking ook voor de aanvulling. I. Aanvullingen: 1. Groepslessen I. Reservering van groepslessen gaat met toegangskaartjes bij de receptie. II.24H Fitness behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Mocht 24H Fitness een les moeten annuleren dan wordt het lid daar van op de hoogte gebracht. III. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar mogen alleen deelnemen aan de groepslessen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een lid van 16 jaar of ouder. IV. Het lesrooster staat op de website, en is op te vragen bij de balie. 24H Fitness behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
Artikel 6: Wijze van beëindiging en termijn a. De Hoofdovereenkomst en de aanvulling(en) dienen te worden beëindigd door opzegging via de terminal, of via het opzegformulier op de website. b. Het lid kan de hoofdovereenkomst en de aanvulling(en) beëindigen tegen het einde van de lopende lidmaatschapsperiode en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, onverminderd het bepaalde in Artikel 3. Na ommekomst van de termijn van het abonnement kan voornoemd lid het lidmaatschap beëindigen conform sub a van dit artikel met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. c. Voor beëindiging van het lidmaatschap van het lid dat via een werkgever is aangesloten bij het bedrijfsfitnessabonnement wordt verwezen naar artikel 9 sub b. d. Indien de hoofdovereenkomst is afgesloten voor een periode van één jaar of langer en deze wordt door het lid conform sub a van dit artikel opgezegd met geldige reden vóór afloop van de afgesproken contractperiode, dan is 24H Fitness gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode(n) en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld van de afzonderlijke periode(n) . Gratis actie en/of overstapmaanden staan los van de hoofdovereenkomst, deze kunnen niet van de hoofdovereenkomst in mindering worden gebracht.
Artikel 7: Herroepingsrecht a. Indien het lid de hoofdovereenkomst en de aanvulling(en) is aangegaan via de website ( dus niet via de terminal ) beschikt het lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn vangt aan de dag nadat de hoofdovereenkomst en/of de aanvulling is gesloten. b. Om van het recht bedoeld onder sub a van dit artikel gebruik te maken dient het lid dit ondubbelzinnig via het opzegformulier op de website te vermelden.
Artikel 8: Onrechtmatige uitoefening personal training activiteiten a. Het is het lid verboden om personal training activiteiten te verrichten aan de 24H Fitness vestigingen zonder dat het lid een schriftelijke overeenkomst heeft met 24H Fitness B.V. en de bijbehorende vergoeding voldoet. b. Indien er naar het redelijk oordeel van 24H Fitness is gebleken dat het lid in strijd handelt met het bepaalde in sub a van dit artikel, ontvangt het lid een waarschuwing van 24H Fitness om dit handelen per direct te staken. c. Indien het lid naar het redelijk oordeel van 24H Fitness na ommekomst van een termijn van 14 dagen na de hiervoor bedoelde waarschuwing nog steeds in strijd handelt met het bepaalde in sub a van dit artikel, behoudt 24H Fitness het recht voor om de hoofdovereenkomst gesloten met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventueel door het lid vooruitbetaalde lidmaatschapsbedragen die betrekking hebben op de periode na beëindiging conform sub c van dit artikel in te houden, ter vergoeding van de door 24H Fitness geleden schade en gemaakte kosten in dit verband. De verplichting van het lid om voornoemde schade en kosten te vergoeden is na beëindiging door 24H Fitness conform sub c van dit artikel direct opeisbaar.
Artikel 9: Bedrijfsfitness a. In geval een werkgever een bedrijfsfitnessabonnement heeft gesloten, draagt de werkgever zorg voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende leden, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan door 24H Fitness. b. In afwijking van artikel 3 sub a wordt een bedrijfsfitnessabonnement tussen 24H Fitness en een werkgever stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt - In afwijking van artikel 6 sub b - een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 3.
Artikel 10: Risico en aansprakelijkheid a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij 24H Fitness, is geheel voor eigen risico van het lid. b. 24H Fitness, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. c. 24H Fitness, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
Artikel 11: Huisregels a. Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van 24H Fitness en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van 24H Fitness staan op de website en zijn bij de balie van de 24H Fitness vestiging op te vragen. 24H Fitness is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op de website en bij de balie direct voor iedereen. b. 24H Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels (of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag), op aangeven van de vestigingsmanager de hoofdovereenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.
Artikel 12: Schade aan apparatuur of andere eigendommen van 24H Fitness : Indien een lid schade toebrengt aan eigendommen van 24H Fitness, voor zover dit niet door normaal gebruik gebeurt, zal dit in rekening worden gebracht aan het lid, dit geeft 24H Fitness tevens het recht op ontbinding van het lidmaatschap.
Artikel 13: Klachtenbehandeling : In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van 24H Fitness kan het lid via de website het contactformulier invullen.
Artikel 14: Omgang met persoonsgegevens : 24H Fitness verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze privacyverklaring, te vinden op de website.
Artikel 15: Camerabewaking : de 24H Fitness vestiging(en) is/zijn voorzien van camerabewaking ter bescherming van eigendommen, personeel en leden. De bewakingsbeelden worden maximaal twee weken bewaard.
Artikel 16: Foto lid : bij het aangaan of wijzigingen van het abonnement via de terminal kan een foto worden gemaakt van het lid ten behoeve van de identificatie van het lid.
Artikel 17: Slotbepalingen a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met 24H Fitness aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. b. Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of - voor zover rechtens is toegestaan - op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse. Indien partijen geen gebruik maken van bovengenoemd recht, zullen de geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en 24H Fitness, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestiging van 24H Fitness. c. 24H Fitness is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 3 sub a wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen 24H Fitness en een lid voor onbepaalde duur, geldt dat 24H Fitness gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd via de website of de balie.